ZMIANA ZASAD ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY!!!

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Od dnia 1 czerwca będą wydawane „deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”.
Na jedno dziecko wydajemy maksymalnie 2 deklaracje – jedną na lipiec, drugą na sierpień
Od dnia 8 czerwca rozpoczyna się właściwa rekrutacja, podczas której rodzice będą składać deklaracje w placówkach. Wszystkie deklaracje należy zwrócić do placówki macierzystej, bez względu na to, z usług jakiego przedszkola rodzice będą chcieli skorzystać w okresie wakacji. Dyrektorzy przedszkoli mają za zadanie zeskanować powyższy dokument i przesłać za pomocą poczty elektronicznej do przedszkola wskazanego przez opiekuna dziecka.

WAŻNE ABY sprawdzić czy dokumenty są poprawnie wypełnione i wszystkie pola zostały przez rodzica zaznaczone.

Proszę również zwrócić uwagę na zmiany w zakresie kryteriów, które zostały wprowadzone w pkt II deklaracji. Z uwagi na panującą sytuację, dyżur wakacyjny przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców dzieci, którzy pracują zawodowo. W związku z powyższym rekomendujemy uwzględnienie podanych w deklaracji kryteriów w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane. Równocześnie informuję, że w zaistniałej sytuacji brak jest pierwszeństwa w przyjęciu na dyżur dzieci, które uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola.

Wywieszenie list dzieci przyjętych na dyżur oraz listy z placówkami posiadającymi wolne miejsca odbędzie się 18 czerwca o godz. 15.00. Zainteresowanym rodzicom przedszkole macierzyste wyda po wywieszeniu w/w list złożoną wcześniej deklarację, a rodzic będzie mógł się z nią udać do innej placówki.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00.
18 czerwca b.r. o godz. 15.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.
Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- oboje rodzice kandydata pracują zawodowo;

- rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

- rodzic lub oboje rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklarację rodzice składają w przedszkolu macierzystym, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym, bez względu na to, z usług której placówki rodzice chcieliby skorzystać w okresie wakacyjnym.

9. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.

11. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.
18 czerwca b.r. o godz. 15.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje (poprzez wywieszenie listy) Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

14. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru. Ponadto rodzice zobowiązują się do przestrzegania wszelkich procedur obowiązujących w placówce, do której będzie uczęszczało dziecko w okresie wakacyjnym.
ZAŁ.1 DEKLARACJA
ZAŁ. 2 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE

 

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

1)    Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.

 

2)    Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00.

 

3)     18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 

1.       Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

2.       Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3.       Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4.       Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5.       Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6.       We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

7.       W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

 

 

- oboje rodzice kandydata pracują zawodowo;

- rodzice są  pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

- rodzic lub oboje rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

8.       Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklarację rodzice składają w przedszkolu macierzystym, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym, bez względu na to, z usług której placówki rodzice chcieliby skorzystać w okresie wakacyjnym.   

9.       Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka  do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10.   Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  

11.   Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

1)       Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym  od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.

2)       Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

3)       18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 

12.   O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola  w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

13.   W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje (poprzez wywieszenie listy) Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

14.   Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru. Ponadto rodzice zobowiązują się do przestrzegania wszelkich procedur obowiązujących w placówce, do której będzie uczęszczało dziecko w okresie wakacyjnym.